Великобурлуцька районна рада
Харківської області

Виконавчий апарат районної ради

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими.

Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надає методичну та іншу практичну допомогу селищній та сільським радам району.

Положення про виконавчий апарат районної ради, затверджене розпорядженням голови районної ради № 08 від 05 березня 2013 року

Положення про відділ діловодства виконавчого апарату районної ради, затверджене розпорядженням голови районної ради № 61 від 01 листопада 2013 року

Положення про відділ з питань комунальної власностів виконавчого апарату районної ради, затверджене розпорядженням голови районної ради № 5-к від 16 січня 2019 року

 

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради

- Терещенко Олена Вікторівна

Кабінет: №16

Службовий телелефон: 5-45-19


Начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної радиГайдук Тетяна Анатоліївна

Кабінет: №15

Службовий телелефон: 5-26-40


Начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

Вінниченко Юрій Миколайович

Кабінет: №17

Службовий телелефон: 5-45-19


Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

- Сорокіна Любов Сергіївна

Кабінет: №16

Службовий телелефон: 5-45-19


Секретар керівника

- Балюк Тамара Миколаївна

Кабінет: №14

Службовий телелефон: 5-24-60

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                загальними зборами трудового   

                                               колективу Великобурлуцької районної ради

                                               (протокол № 1/2016 від 01.03.2016)

 

П Р А В И Л А
внутрішнього трудового розпорядку

для працівників  Великобурлуцької районної ради

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно вибирає або на яку він вільно погоджується.

         Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів.

         Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

         Кожен  має право на належні безпечні умови праці, на заробітну плату не нижче від визначеної законом.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.


ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І РОБІТНИКІВ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органи  місцевого самоврядування, приймають присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Прийом, переведення, звільнення з роботи оформляється розпорядженням голови районної ради.

При укладенні трудового договору адміністрація повинна вимагати від особи, яка поступає на роботу:

а) трудову книжку;

б) паспорт;

в) військовозобов’язані – військовий квиток;

г) довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація має право вимагати від працівника диплом або інший документ про закінчення спеціального навчального закладу.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого розпорядженням голови районної ради, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При прийнятті на роботу, переведенні на роботу адміністрація зобов’язана роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати про умови праці, ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, посадовою інструкцією, визначити працівникові робоче місце, провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Особам, які поступили на роботу вперше, не пізніше 5 днів після  прийняття на роботу виписується трудова книжка.

Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши голову районної ради письмово за два тижні.

Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має права затримувати проведення розрахунку і звільнення від роботи працівника та зобов’язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку і повністю провести з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути припинений до закінчення терміну попередження про звільнення. Причина звільнення повинна бути зазначена у точній відповідності з формуванням діючого законодавства з посиланням на статтю Кодексу законів про працю України.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ І РОБІТНИКІВ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основними обов’язками працівників є:

 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці;
 • постійно вдосконалювати організацію своєї праці і підвищення професійної кваліфікації;
 • повністю дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки;
 • тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, а також дотримуватись чистоти на території районної ради;
 • своєчасно і якісно виконувати розпорядження безпосереднього керівництва.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

Адміністрація зобов’язана:

 • належним чином організувати роботу працівника, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;
 • затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;
 • забезпечити здорові і безпечні умови праці;
 • постійно зміцнювати трудову і виконавчу дисципліну;
 • поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;
 • постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки;
 • видавати заробітну плату не пізніше 15-го та 30-го числа поточного місяця, а у тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, заробітну плату виплачувати напередодні (стаття 115 КЗпП України);
 • підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
 • забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників;
 • створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в навчальних закладах.

Уважно ставитись до потреб і запитів працівників.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Для працівників районної ради (крім сторожів) встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними – субота і неділя.

Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину (стаття 53 КЗпП України). Адміністрація зобов’язана організувати облік явки на роботу і залишення роботи.

          Встановити наступний режим роботи працівників (крім сторожів):

 • початок роботи о 8.00 годині,
 • закінчення роботи о 17.00 годині, в п’ятницю о 15.45 годині,
 • перерва для відпочинку і харчування з 12.00 до 12.45 години.

 

Запровадити для сторожів підсумований облік робочого часу з обліковим періодом - один рік, який регулюється графіками роботи, що розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної тривалості робочого часу, передбаченого ст.50 КЗпП України. У разі перевищення в обліковому періоді норми робочого часу всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час, оплачуються в подвійному розмірі.

Встановити режим роботи для сторожів:

- початок роботи о 17.00 годині, в п’ятницю о 15.45 годині,

- закінчення роботи о 8.00 годині наступного дня,

- в суботу та неділю за окремим графіком.

Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

Працівника, який з’явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день. День вважається прогулом.

Забороняється в робочий час:

- відривати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або змушувати їх виконувати громадські обов’язки чи здійснювати різного роду заходи, не пов’язані з виробничою діяльністю.

 Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а тим, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається щорічна додаткова оплачувана відпустка до 15 календарних днів.

Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше  5 січня поточного року і доводиться до відома працівників.

VІ. ЗАХОДИ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

За сумлінне виконання обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці і за інші досягнення в роботі застосовуються заохочення:

 • винесення подяки;
 • видача премії;

-   нагородження Почесною грамотою або Подякою.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками і присвоєння почесних звань, а також і знання кращого працівника за даною професією.

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни або невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

Стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним шкода. Обставини, за яких вчинено проступок і попередня робота та поведінка працівника. Дисциплінарне стягнення оголошується в розпорядженні і повідомляється працівнику під розписку.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.

До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

 • попередження про неповну службову відповідальність;
 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

 

Голова районної ради                                                             О.ЖИЛІНА